دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی , 2023-11-28

عنوان : ( بررسی تأثیر نرخ کرنش و دما بر تحولات ریزساختاری آلیاژ مونل 400 طی فرآیند تغییرشکل گرم )

نویسندگان: ارزو سبحانی حاجی آبادی , غلامرضا ابراهیمی , فاطمه زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به منظور بررسی تأثیر دما و نرخ کرنش بر تحولات ریزساختار حاصل از تغییرشکل گرم آلیاژ مونل 400 آزمون فشارگرم در محدوده دمایی ˚C1150- ˚C750 و محدوده نرخ کرنش s-11- s-1 001/0 با کرنش ثابت 7/0 انجام گرفت. در تصاویر ریزساختاری میکروسکوپ نوری در دماهای پایین ˚C750 و ˚C850 متورم شدن مرزدانه ها و جوانه زنی دانه های تبلورمجدد و در دمای ˚C950 دندانه دار شدن مرزدانه ها و دانه های جدید قابل مشاهده است، که فرآیند تبلورمجدد توسط مرزهای دوقلویی در این دماها محدود شده است. در دمای ˚C1050 شمار زیاد از دوقلویی ها در ساختار مشاهده می شود و بازیابی دینامیکی و تبلورمجدد جزئی در این دما صورت می گیرد. با افزایش دما تا ˚C1150 فرآیند تبلورمجدد دینامیکی رخ می دهد. در تصاویر EBSD در دمای ˚C1150مرزدوقلویی های اولیه و مرزدوقلویی های جدید مشاهده شده که مرزدوقلویی های جدید باعث وقوع تبلورمجدد دینامیک در این دما شده است. براساس منحنی های نرخ کارسختی در دماهای بالا ˚C1050 و ˚C1150، نرخ کارسختی منفی مشاهده شده است، که بیانگر وقوع تبلورمجدد دینامیکی در محدوده کرنش پیک تا کرنش حالت پایدار است. انرژی فعال سازی تبلورمجدد دینامیکی برابر مقدار Kj/mol 947/410 محاسبه شده است. ماکزیمم ریزدانگی در دمای ˚C950 با نرخ کرنشS-1 1 با میانگین اندازه دانه mµ25 برآورد شده است.

کلمات کلیدی

, آلیاژ مونل 400, دوقلویی, تغییرشکل گرم, تبلورمجدد دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097108,
author = {ارزو سبحانی حاجی آبادی and ابراهیمی, غلامرضا and فاطمه زرقانی},
title = {بررسی تأثیر نرخ کرنش و دما بر تحولات ریزساختاری آلیاژ مونل 400 طی فرآیند تغییرشکل گرم},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلیاژ مونل 400، دوقلویی، تغییرشکل گرم، تبلورمجدد دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر نرخ کرنش و دما بر تحولات ریزساختاری آلیاژ مونل 400 طی فرآیند تغییرشکل گرم
%A ارزو سبحانی حاجی آبادی
%A ابراهیمی, غلامرضا
%A فاطمه زرقانی
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی
%D 2023

[Download]