یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (10), شماره (3), سال (2023-12) , صفحات (230-239)

عنوان : ( معرفی گونه جدید Onosma nuristanica (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان )

نویسندگان: عتیق الله سلطانی احمدزی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , مارال بشیرزاده , فریده عطار , محمدرضا جوهرچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه جدید Onosma nuristanica بر اساس نمونه های جمع آوری شده از پارون در نورستان و چپه دره در کنر از استان های شرق افغانستان شرح داده شده است. بررسی گسترده پیشینه و مطالعه تطبیقی با نمونه هایی از چندین گونه خویشاوند نزدیک منجر به تشخیص این گونه جدید گردید. یافته های نگارندگان نشان دهنده واگرایی معنی دار بین نمونه های مورد مطالعه از نظر مهم ترین ویژگی های ریخت شناختی (رنگ گل، طول بر\\\'گه، طولدم گل، طول میله ها، شکل و برگ های ساقه) است. در این مقاله شرح مفصلی از گونه جدید و یک کلید شناسایی برای گونه های سرده Onosma در کشور افغانستان ارایه شده است و گونه جدید از نظر ریخت شناسی با گونه های نزدیک آن مقایسه شده است. همچنین، نقشه پراکنش گونه جدید و خویشاوندان نزدیک آن ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, افغانستان , بومی , طبقه بندی , گونه جدید , Lithospermeae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097230,
author = {سلطانی احمدزی, عتیق الله and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and مارال بشیرزاده and فریده عطار and جوهرچی, محمدرضا},
title = {معرفی گونه جدید Onosma nuristanica (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان},
journal = {یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta},
year = {2023},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۴۲۳-۶۳۳۰},
pages = {230--239},
numpages = {9},
keywords = {افغانستان ، بومی ، طبقه بندی ، گونه جدید ، Lithospermeae},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه جدید Onosma nuristanica (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان
%A سلطانی احمدزی, عتیق الله
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A مارال بشیرزاده
%A فریده عطار
%A جوهرچی, محمدرضا
%J یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta
%@ ۲۴۲۳-۶۳۳۰
%D 2023

[Download]