حسابداری مالی, دوره (58), شماره (1), سال (2024-1) , صفحات (44-59)

عنوان : ( کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی )

نویسندگان: ایرج میرحسینی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش خطای پیشبینیتولیدناخالص داخلیبااستفاده از اطلاعات سود وارزشافزودهحسابداری میباشد. روش پژوهش حاضر،از نوع پژوهشهایکاربردیودر گروه پژوهشهای توصیفی–همبستگیاست.جامعه آماری متشکل از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس ایران و شرکت ملی نفتایران میباشد، بدین منظور اطلاعات30شرکت بزرگ برمبنای ارزش بازار جمعآوری شد، بهنحویکه ارزش بازار این شرکتها سهم عمدهای در تولید ناخالص داخلی داشتهاند. بر همین اساس قلمرو زمانی پژوهش دربین سالهای 1388تا1400میباشد. روش انجام پژوهش مدل سری زمانی چند متغیره است. تجزیه و تحلیل نهایی دادهها نیز به کمک نرمافزار ایویوز نسخه12انجام گردید. آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بیشتر بین ارزشافزوده با تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سود حسابداری است.نتایج نشان داد که اطلاعات حسابداری در قالب ارزشافزودهمنجر به کاهشخطایپیشبینیتولیدناخالص داخلیمیگردد. بهعلاوه یافتههای پژوهش نشان داد اطلاعات حسابداری در قالب سود تأثیری بر کاهش خطای پیشبینی تولید ناخالص داخلی ندارد. این موضوع دستاورد جدیدی در حوزه پژوهشهایحسابداری کلان محسوب میشود و میتواند دلیل مهمی برای الزام ناشران به انتشار گزارش مالی ارزشافزوده تلقی گردد.

کلمات کلیدی

, ارزش افزوده حسابداری, سود حسابداری, تولیدناخالص داخلی, محافظه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097279,
author = {میرحسینی, ایرج and مرادی, مهدی and صالحی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2024},
volume = {58},
number = {1},
month = {January},
issn = {2345-2617},
pages = {44--59},
numpages = {15},
keywords = {ارزش افزوده حسابداری،سود حسابداری،تولیدناخالص داخلی،محافظه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی
%A میرحسینی, ایرج
%A مرادی, مهدی
%A صالحی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2024

[Download]