دانشکده پزشکی مشهد, دوره (67), شماره (1), سال (2024-3) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم )

نویسندگان: محدثه علی زاده , سیدحسن علم الهدائی , علی غنائی چمن آباد , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان ش

کلمات کلیدی

بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان ش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097280,
author = {علی زاده, محدثه and علم الهدائی, سیدحسن and غنائی چمن آباد, علی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2024},
volume = {67},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-4013},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان ش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم
%A علی زاده, محدثه
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A غنائی چمن آباد, علی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2024

[Download]