پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (11), شماره (1), سال (2022-9) , صفحات (209-228)

عنوان : ( شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: شیوا گلی پور , سیدرضا حسین زاده , ملیحه پورعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ین لغزشفرآیندیاست شامل حرکات تند ویاکند موادسنگیو خاکبررویدامنههادر جهت شیبکه منجر به از بینرفتن شرایططبیعیزمینشده و خطرات جانیو مالیزیادی رابهوجود میآورد.درحوضه قهرمانلو به علت شرایطخاص خاکشناسی،آبوهواییوتکتونیکیزمین لغزشهایزیادیرخ داده است که خسارتهایزیادیبه زمینهایکشاورزی،خطوط ارتباطیو نواحیروستاییوارد کرده است.در اینپژوهش با استفاده از مدل رگرسیونلجستیکو منطقفازی نقشه شدتخطرزمینلغزشهای منطقهتهیهگردید و انواعآن بدست آمد. بدین صورت کهبا استفاده از12معیارشامل شیب،جهتشیب،ارتفاع، تراکمشبکهآبراهه،فاصلهازشبکهآبراهه، خطوطارتباطی،زمینشناسی،شاخصرطوبت،بارش،کاربریاراضی،تراکم پوششگیاهیو شاخص توپوگرافیزمینبه عنوان متغیرمستقلو موقعیتزمینلغزشهایمنطقهکه با استفادهازمطالعات میدانی و دورسنجیمجموعا28مورد شناساییشده است، به عنوان متغیروابسته به مدل معرفی گردید. نتایجمدل با دقتPseudo R2برابر با2311/0وشاخصROCبرابر با9134/0،بیانگر این استکه متغیرهایفاصله از آبراهه، کاربریاراضی،بارندگیو فاصلهازجادهدربروززمین لغزش درحوضهقهرمانلوموثرمی باشند وهمچنیناز کل مساحت10241هکتاریحوضه، میزان310 هکتاریعنی3درصد و3/216هکتار به میزان11/2درصد، به ترتیبدارایپتانسیلزمین لغزش خیلیباالوباالمیباشند،همچنین5/66درصد ازحوضه به علتقرارگیریدر ارتفاعات زیادو شیبهایتندوقرارگیریدر موقعیتجهاتغربی(غرب و شمالغربیو جنوبغربی)دارای دامنههاییبا پتانسیلخیلیکمبرایزمینلغزشمیباشند،همچنین11مورد از زمینلغزش ها از نوع انتقالی،2موردزمینلغزش انتقالیکم عمقو15مورد از پهنههای پیشبینی شده به صورتزمین لغزش چرخشیشناخته شدند.

کلمات کلیدی

, خراسان شمالی, غار, کارست, لغزش, مورفوژنتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097550,
author = {گلی پور, شیوا and حسین زاده, سیدرضا and پورعلی, ملیحه},
title = {شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی)},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9424},
pages = {209--228},
numpages = {19},
keywords = {خراسان شمالی، غار، کارست، لغزش، مورفوژنتیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی)
%A گلی پور, شیوا
%A حسین زاده, سیدرضا
%A پورعلی, ملیحه
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2022

[Download]