گیاه پزشکی, دوره (46), شماره (3), سال (2024-1) , صفحات (69-82)

عنوان : ( تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری برق‌زدگی نخود یکی از عوامل مخرب و محدود‌کننده زراعت نخود در کشورهای مختلف می باشد. شناسایی منابع مقاومت با استفاده از روش‌های مولکولی مبتنی بر ردیابی ژنومی صفت مقاومت می‌تواند در تسریع و افزایش راندمان مؤثر باشد. استفاده از جهش نقطه‌ای کارکردی و آلل‌های مرتبط با مقاومت جهت ردیابی منابع مقاومت با استفاده از روش سامانه تکثیر انتخابی جهش (ARMS) می تواند در پیشبرد برنامه‌های گزینش منابع مقاومت به بیماری برق‌زدگی بسیار مؤثر باشد. قطعه دربرگیرنده جهش نقطه‌ای جایگاه GSh118-2773 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در دو ژنوتیپ نخود مقاوم (MCC133) و حساس (ILC263) به بیماری برق‌زدگی تکثیر و توالی‌یابی شد و حضور آلل‌های مرتبط به مقاومت GSh118-2773C و حساسیت GSh118-2773g به‌ترتیب در نمونه‌های مقاوم و حساس تأیید شد. جفت آغازگرهای اختصاصی ردیاب آلل مقاومتPSh18-Fc و PSh18-Rتوانست روی ژنوتیپ مقاوم MCC133 قطعه 330 جفت بازی مورد انتظار را تکثیر نماید. نتایج تکثیر اختصاصی آلل‌ها را با استفاده از آغازگرهای ردیابی تأیید نمود. استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی آلل مقاومت می تواند در مطالعات گزینش مولکولی منابع نخود مقاوم به بیماری برق‌زدگی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, جهش نقطه ای, تنوع آللی, نشانگر مولکولی, مقاومت, Ascochyta rabiei
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097579,
author = {شکوهی فر, فرهاد and ممرآبادی, مجتبی},
title = {تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش},
journal = {گیاه پزشکی},
year = {2024},
volume = {46},
number = {3},
month = {January},
issn = {2588-5936},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {جهش نقطه ای، تنوع آللی، نشانگر مولکولی، مقاومت، Ascochyta rabiei},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ممرآبادی, مجتبی
%J گیاه پزشکی
%@ 2588-5936
%D 2024

[Download]