پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (21), شماره (1), سال (2024-3) , صفحات (181-196)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه )

نویسندگان: مهدی زاده محمد , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موثرترین عوامل بر روی مقدار فشار و نشست پشت کوله پل های یکپارچه، دامنه تغییر مکان های دوره ای می باشد. در این پژوهش از مدلسازی فیزیکی کوچک مقیاس به منظور بررسی اثر دامنه تغییر مکان دوره ای بر رفتار فشار و نشست در پشت کوله پل-های یکپارچه استفاده شده است. مدلسازی فیزیکی در این پژوهش عبارت است از دیواره ای که قادر است به خاک پشت خود تغییر مکان های دوره ای اعمال کند. در طول هر آزمایش تعداد 120 دوره رفت و برگشت تغییر مکان به بالای دیواره اعمال شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر بیشینه تنش افقی، مقدار ضریب فشار جانبی بیشینه در دوره های تغییر مکان دیوار و نشست های پشت دیواره در این آزمایش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش دامنه تغییر مکان دوره ای، مقادیر فشار و نشست پشت دیوار به شدت افزایش یافته و در انتها نتایج این پژوهش با آیین نامه های مختلف مقایسه شده -است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: پل یکپارچه , مدلسازی فیزیکی , تغییر مکان دوره ای, دامنه تغییر مکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097761,
author = {زاده محمد, مهدی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه},
journal = {پژوهشنامه حمل و نقل},
year = {2024},
volume = {21},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3459},
pages = {181--196},
numpages = {15},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پل یکپارچه ، مدلسازی فیزیکی ، تغییر مکان دوره ای، دامنه تغییر مکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه
%A زاده محمد, مهدی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J پژوهشنامه حمل و نقل
%@ 1735-3459
%D 2024

[Download]