نفت، گاز و انرژی, دوره (-), شماره (84), سال (2024-1) , صفحات (23-32)

عنوان : ( مطالعه و شبیه‌سازی تولید از یک مخزن نفتی طی سناریو‎های مختلف تولید با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس300 )

نویسندگان: مهدی کریمی , محمدصادق کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از تولید طبیعی از مخازن، هنوز میزان نفت زیادی در مخزن وجود دارد که دیگر به طور طبیعی قادر به تولید نیست. لذا روش‌های ازدیاد برداشت با گذشت زمان با هدف افزایش میزان تولید نفت از مخازن نفتی بکار گرفته شد. در این مقاله به برسی و شبیه‌سازی چهار سناریو مختلف تولید از یک مخزن که این سناریوها شامل تولید طبیعی با انرژی طبیعی خود مخزن، تزریق گاز نیتروژن به مخزن، تزریق گاز با ترکیب درصد 50 درصد C1 و 50 درصد C2 و در نهایت تزریق گاز CO2 به مخزن. این شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار ECLIPSE300 و در طول مدت 30 سال انجام شد. در سناریوهای تزریق گاز، تزریق از ابتدای تولید انجام می‌شود. با توجه به این که تزریق کربن دی اکسید به صورت امتزاجی انجام می‌گیرد میزان ضریب بازیافت نسبت به سایر سناریوها افزایش بیشتری داشته است. نتایج حاکی از آن است که با تزریق کربن دی اکسید، گاز هیدروکربنی و نیتروژن نسبت به سناریو تولید طبیعی میزان تولید به ترتیب 26%، 54/22 و 1/17 درصد افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, افزایش بازیابی نفت, تزریق امتزاجی, CO2, تزریق گازهای هیدروکربنی, اکلیپس 300
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1097952,
author = {کریمی, مهدی and کریمی, محمدصادق},
title = {مطالعه و شبیه‌سازی تولید از یک مخزن نفتی طی سناریو‎های مختلف تولید با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس300},
journal = {نفت، گاز و انرژی},
year = {2024},
volume = {-},
number = {84},
month = {January},
issn = {2251-6182},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {افزایش بازیابی نفت، تزریق امتزاجی، CO2، تزریق گازهای هیدروکربنی، اکلیپس 300},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و شبیه‌سازی تولید از یک مخزن نفتی طی سناریو‎های مختلف تولید با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس300
%A کریمی, مهدی
%A کریمی, محمدصادق
%J نفت، گاز و انرژی
%@ 2251-6182
%D 2024

[Download]