هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2024-01-31

عنوان : ( نگرشی بر روشهای ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء هیدروکربن با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی: ΔlogR و MLPNN )

نویسندگان: ابوالفضل جمشیدی پور , محمد خانه باد , مریم میرشاهانی , علی اپرا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLPNN)، مقادیر کربن آلی کل (TOC) و شاخص هیدروژن (HI) برای سازند پابده و گورپی در میدان نفتی نفت سفید (NS-13)، در فروافتادگی شمال دزفول واقع در جنوب غربی ایران محاسبه شدند. در این تکنیک 2 لایه پنهان در نظر گرفته شد. هر لایه پنهان دارای یک تابع فعال سازی (tanh) و یک پارامتر حل کننده (lbfgs) است. دقت اندازه گیری شاخص های TOC و HI سازند پابده و گورپی بر حسب R2 به ترتیب 93/0 و 90/0 بود. این مدل دقت بالاتری نسبت به تکنیک ΔlogR دارد. در نظر گرفتن روابط بین داده های ورودی و سایر لاگ های پتروفیزیکی از مزایای این تکنیک است.

کلمات کلیدی

, MLPNN, TOC, نفت سفید, دزفول شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1097961,
author = {جمشیدی پور, ابوالفضل and خانه باد, محمد and مریم میرشاهانی and علی اپرا},
title = {نگرشی بر روشهای ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء هیدروکربن با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی: ΔlogR و MLPNN},
booktitle = {هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2024},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {MLPNN، TOC، نفت سفید، دزفول شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر روشهای ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء هیدروکربن با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی: ΔlogR و MLPNN
%A جمشیدی پور, ابوالفضل
%A خانه باد, محمد
%A مریم میرشاهانی
%A علی اپرا
%J هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2024

[Download]