اقتصاد مقداری, سال (2024-2)

عنوان : ( تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک) )

نویسندگان: هادی یاسر لفته العایدی , محمود هوشمند , مهدی بهنامه , محمدجواد گرجی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی مردم به منابع انرژی و کاهش فقر از مقدمات دستیابی به اهداف توسعه پایدار به شمار می رود. همچنین عدم حاکمیت مناسب در اقتصاد، فساد و ناکارآمدی دولت ها بحران انرژی را برای کشورهای صاحب این منابع به وجود آورده است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی با استفاده از روش پانل دیتای پویا، برای 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2002-2019 می پردازد. نتایج نشان می دهد بین شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جمعیت شهری نیز تأثیری مثبت و معنادار و از سوی دیگر تورم و بیکاری تأثیری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند. همچنین اثر تعاملی شدت مصرف انرژی و حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی نیز مثبت و معنادار بوده است. با توجه به یافته های پژوهش، کشورهای مورد نظر می بایست توجه بیشتری به حکمرانی درست اقتصادی بخصوص در استفاده از منابع انرژی و همچنین مبارزه با فساد سیستماتیک برای جلوگیری از اتلاف منابع انرژی داشته باشند تا بتوانند با کارایی و بهره وری بیشتر در مصرف انرژی ، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, انرژی, بیکاری, تولید ناخالص داخلی, تورم, حکمرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098000,
author = {العایدی, هادی یاسر لفته and هوشمند, محمود and بهنامه, مهدی and گرجی پور, محمدجواد},
title = {تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2024},
month = {February},
issn = {2008-5850},
keywords = {انرژی، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، تورم، حکمرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)
%A العایدی, هادی یاسر لفته
%A هوشمند, محمود
%A بهنامه, مهدی
%A گرجی پور, محمدجواد
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2024

[Download]