مدیریت ورزشی, دوره (1), شماره (15), سال (2023-5) , صفحات (213-229)

عنوان : ( ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار )

نویسندگان: مسعود آقایی , زهرا سادات میرزازاده , مهدی طالب پور , سیدمرتضی عظیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار انجام گرفت. روش پژوهش: جامعۀ آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونۀ کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی بهعنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه بهصورت صحیح بازگردانده شد. شیوة نمونهگیری بهصورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامۀ محققساخته با محوریت سه مؤلفۀ اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعۀ پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربۀ کسبوکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شد. از آزمون مدلیابی معادلات ساختاری با نرمافزار PLS Smart نسخۀ 2 استفاده شد. یافتهها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعۀ پایدار به تجربۀ کسبوکار با ضریب اثر 0/626 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعۀ پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (0/515) در ردة بعدی قرار داشت و مسیر تجربۀ کسبوکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 0/425 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. نتیجهگیری: در نتیجهگیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمیگیرد. پس جامعنگری از ویژگیهای توسعه است. ازاینرو مشخص است کارآفرینی بهوسیلۀ توسعۀ پایدار عملیاتی میشود و میتواند نقش اصلی را به عهده بگیرد.

کلمات کلیدی

, تجربۀ کسب وکار, توسعۀ پایدار, کارآفرینی ورزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098016,
author = {آقایی, مسعود and میرزازاده, زهرا سادات and طالب پور, مهدی and عظیم زاده, سیدمرتضی},
title = {ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2023},
volume = {1},
number = {15},
month = {May},
issn = {2008-9341},
pages = {213--229},
numpages = {16},
keywords = {تجربۀ کسب وکار، توسعۀ پایدار، کارآفرینی ورزشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار
%A آقایی, مسعود
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A طالب پور, مهدی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2023

[Download]