توسعه فضاهای پیراشهری, دوره (5), شماره (2), سال (2023-11) , صفحات (71-94)

عنوان : ( تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز) )

نویسندگان: علیرضا معینی , طاهره صادقلو , حمید شایان , روح اله اسدی , مهدی بازرگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه نگاه تک­بعدی به مکان و فضا از یک­سو و نگاه سرمایه­ای و اقتصاد بازار در غیاب کنترل و محدودیت­های دولت از سوی دیگر زمینه­ساز کالایی­شدن مناطق روستایی به­خصوص در فضاهای گردشگری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کالایی­شدن در منطقه گردشگری شاندیز در بعد تحولات کاربری اراضی پرداخته است. شیوه­ی پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مدل­های تحلیل فضایی همچون الگوهای تراکمی، مدل­های تحلیل لکه­های داغ و خودهمبستگی فضایی است. اطلاعات لازم در بازه بلندمدت (1400-1380) از طریق داده­های GIS و در بازه کوتاه­مدت (1396-1400) با استفاده از تصاویر ماهواره­ای Sentinel به‌دست‌آمده است. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزارهای ArcGIS، TerrSet بهره گرفته شد. یافته­های تحقیق نشان داد که در بازه زمانی 20 ساله در منطقه شاندیز در حدود 700 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات تغییر کاربری یافته­اند که از این میزان 55/39 درصد به‌عنوان پهنه­های طبیعی، 45/10 درصد تبدیل به راه و 82/21 درصد هم به اراضی بایر ، در 18/28 درصد (197 هکتار) از زمین­های کشاورزی و باغات، ساخت‌وساز صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل لکه­های داغ نشان داد که بیشترین تغییر کاربری در محور غربی شاندیز به سمت ییلاقات روستای ابرده اتفاق افتاده است.

کلمات کلیدی

کاربری اراضی کالایی‌شدن روستا گردشگری شهر شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098065,
author = {معینی, علیرضا and صادقلو, طاهره and شایان, حمید and اسدی, روح اله and بازرگان, مهدی},
title = {تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز)},
journal = {توسعه فضاهای پیراشهری},
year = {2023},
volume = {5},
number = {2},
month = {November},
issn = {2676-4164},
pages = {71--94},
numpages = {23},
keywords = {کاربری اراضی کالایی‌شدن روستا گردشگری شهر شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز)
%A معینی, علیرضا
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%A اسدی, روح اله
%A بازرگان, مهدی
%J توسعه فضاهای پیراشهری
%@ 2676-4164
%D 2023

[Download]