سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند , 2023-12-11

عنوان : ( پایش تغییرات فضای سبز شهری به کمک سامانه Google Earth Engine (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) )

نویسندگان: مریم رضاعلی زاده , مسعود مینائی , زهرا کریمیان , روح اله اسدی , مجید حمزه‌ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای سبز شهری، به عنوان یکی از منابع زیست‌محیطی حیاتی در اکوسیستم شهری، اهمیت چشمگیری دارند. این کاربری هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اکولوژیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خدمات اکوسیستمی که ارائه می‌دهند، سبب شده است که بررسی تغییرات آن‌ها نیز ضروری باشد. هدف تحقیق حاضر نیز، بررسی تغییرات مکانی-زمانی پوشش فضای سبز کلان‌شهر مشهد در یک بازه زمانی 20 ساله از سال 2002 تا سال 2022 می‌باشد. در این پژوهش، از تصاویر ماهواره‌ای مربوط به ماهواره Landsat و سامانه متن باز Google Earth Engine برای تولید شاخص‌های پوشش گیاهی NDVI و EVI استفاده شده است. سپس با استفاده از روش آستانه‌گذاری، فضای سبز شهری از مناطق بدون پوشش متمایز شده است. در نهایت به منظور بهبود نتایج، پیکسل‌هایی که هر دو شاخص به عنوان پوشش فضای سبز تشخیص داده‌اند، در محاسبات استفاده شده است. نتایج نشان داد که وسعت فضای سبز در کلان‌شهر مشهد، از 14/37 کیلومترمربع در سال 2002 به 05/62 کیلومترمربع در سال 2022 افزایش یافته است. در واقع در 20 سال اخیر وسعت فضای سبز کلان‌شهرمشهد حدود 2 برابر افزایش یافته است. با این وجود، برای اظهار نظر قطعی درباره توسعه فضای سبز در این کلا‌ن‌شهر، نیاز است سرانه استاندارد فضای سبز با در نظر گرفتن عوامل متعدد اقلیمی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رشد جمعیت محاسبه شود. بنابراین، مدیریت و برنامه‌ریزی مداوم از سوی مسئولان مربوطه برای ارائه خدمات بهینه اکوسیستمی توسط فضا‌های سبز شهری بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

فضای سبز شهری شاخص پوشش گیاهی سنجش از دور Google Earth Engine کلان‌شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1098079,
author = {رضاعلی زاده, مریم and مینائی, مسعود and کریمیان, زهرا and اسدی, روح اله and مجید حمزه‌ئی},
title = {پایش تغییرات فضای سبز شهری به کمک سامانه Google Earth Engine (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند},
year = {2023},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {فضای سبز شهری شاخص پوشش گیاهی سنجش از دور Google Earth Engine کلان‌شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش تغییرات فضای سبز شهری به کمک سامانه Google Earth Engine (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)
%A رضاعلی زاده, مریم
%A مینائی, مسعود
%A کریمیان, زهرا
%A اسدی, روح اله
%A مجید حمزه‌ئی
%J سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
%D 2023

[Download]