سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (14), شماره (1), سال (2023-3) , صفحات (33-49)

عنوان : ( Designing targeted theranostic drug delivery systems based on magnetic mesoporous silica nanoparticles and investigating their anti-cancer effects in vitro )

نویسندگان: اسیل کامل محمد , احمدرضا بهرامی , امیر شکوه سلجوقی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: سرطان کولورکتال (CRC)، دومین عامل مرگ و میر در دنیا محسوب می­شود و نانوذرات ترانوستیک با قابلیت درمانی و تصویربرداری به­صورت هم‫زمان به­عنوان بسترهای درمانی و تشخیصی در نظر گرفته می­شوند. مواد و روش‫ها: در این مطالعه، نانوذرات متخلخل مغناطیسی (SPION-MSNs) با یک طراحی­ ویژه، به­منظور عدم آزادسازی داروی شیمی­درمانی 5-FU در مجاورت سلول­های سالم سنتز شده و توسط کنترل­گرهای دریچه­ای طلا، رهایش دارو مهار شد. در گام بعد، به‫کمک پلیمر دوسر عملکردی پلی­اتیلن­گلیکول (PEG) با هدف افزایش زیست‫سازگاری، سطح بیرونی نانوذرات پوشانده شده و نانوذرات غیر هدفمند سنتز شد. به­علاوه، به­منظور دستیابی به رویکرد درمانی فعال و تحویل انتخابی داروی 5-FU، سطح بیرونی نانوذرات مجهز به آپتامر EpCAM شد. در ادامه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات سنتز­شده، ارزیابی شده و فعالیت ضدسرطانی آن­ها در محیط برون­تنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: SPION-MSNs ساختار کروی به‫همراه توزیع یکنواخت را نشان دادند. داروی شیمی‫درمانی 5-FU با موفقیت داخل منافذ باز نانوذرات سیلیکا بارگذاری شد و نتایج نشان داد که رهایش داروی 5-FU از نانوذره، وابسته به pH می­باشد. نانوذرات هدفمند با اندازه­ی حدود nm 78 و بار سطحی منفی سنتز شدند. مطالعات برون­تنی سمیت معنی‫دار نانوذرات هدفمند را در برابر سلول­های بیان­کننده­ی گیرنده­ی EpCAM نشان داد و این سمت بر روی سلول­های CHO بسیار ناچیز بود. این نتایج حاکی از کارآیی موثر اتصال آپتامر EpCAM در هدف­گیری اختصاصی سلول­ها­ی سرطانی می­باشد. نتیجه­گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که این نانوذرات هدفمند، می­توانند به­عنوان یک نانوبستر ترانوستیک امیدوارکننده جهت درمان CRC در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی

, سرطان کولورکتال, سامانه‌ی حمل دارو, کنترل رهایش دارو, درمان هدفمند, ترانوستیک, نانوذرات سیلیکای متخلخل مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098148,
author = {محمد, اسیل کامل and بهرامی, احمدرضا and شکوه سلجوقی, امیر and مقدم متین, مریم},
title = {Designing targeted theranostic drug delivery systems based on magnetic mesoporous silica nanoparticles and investigating their anti-cancer effects in vitro},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2023},
volume = {14},
number = {1},
month = {March},
issn = {1027-7560},
pages = {33--49},
numpages = {16},
keywords = {سرطان کولورکتال، سامانه‌ی حمل دارو، کنترل رهایش دارو، درمان هدفمند، ترانوستیک، نانوذرات سیلیکای متخلخل مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Designing targeted theranostic drug delivery systems based on magnetic mesoporous silica nanoparticles and investigating their anti-cancer effects in vitro
%A محمد, اسیل کامل
%A بهرامی, احمدرضا
%A شکوه سلجوقی, امیر
%A مقدم متین, مریم
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2023

[Download]