علوم زمین خوارزمی, دوره (8), شماره (2), سال (2023-2) , صفحات (117-142)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبی )

نویسندگان: سعید هاشمی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهری، پایدارسازی جدارههای قائم و شیبدارخاکی است. از تکنیک- هایی که روز به روز در محیطهای شهری داخل و خارج کشور به منظور پایدارسازی گودها، رواج پیدا نموده است، تکنیک میخکوبی میباشد. چالهایحفاریمعمولی تحت اثر بارهای وارده،حتیدراعماقکم،بارهاریزشنمودهو ازسرعت کارکاسته شده وتلفات جانی و هزینههایاقتصادیغیرقابلپیشبینیراموجبشده است.از سویدیگرریزش چالهایحفاریموجباتسستیخاکوازدسترفتنتراکمآنمیشودکهبهطبعآنباعثتحمیلتغییرشکل بیشتر افقیوعمودیدرسطحزمینمیشود.اینتحقیقضمنمعرفیاینمشکلدرگودبرداریهایعمیق،با مدلسازی آزمایشگاهی و نیز عددی بوسیله نرم افزار اجزاء محدودPlaxis 3D Foundation، بهبررسی چگونگیتاثیرمیزان سربار و تراکم خاک بررفتار میخهامیپردازد. نتایج نشان میدهد کهبا شرایط یکسان تراکم خاک، ظرفیت بیرونکشیدگی انواع میخها با افزایش فشار سربار اعمالی بر روی خاک، افزایش پیدا میکند.به عنوان مثالبا افزایش سربار از2/0به 5/0کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، در نمونه خاک با وزن مخصوص4/1گرم بر سانتیمتر مکعب، باعث افزایش100 درصدی و در نمونه خاک با وزن مخصوص6/1گرم بر سانتیمتر مکعب، باعث افزایش150درصدی در ظرفیت بیرون- کشیدگی میخ میشود.همچنیندر شرایط اعمال فشار سربار یکسان، ظرفیت بیرونکشیدگی میخها با افزایش تراکم خاک، افزایش مییابد. بهعبارتی با افزایش وزن مخصوص خشک خاک از4/1به6/1گرم بر سانتیمتر مکعب، با اعمال سربار2/0،5/0و8/0کیلوگرم بر سانتیمترمربع، ظرفیت بیرونکشیدگی میخ به ترتیب16،35و40درصد نسبت به

کلمات کلیدی

, میخکوبی, سربار, تراکم خاک, مقاومت بیرون- کشیدگی میخ, مدلسازی آزمایشگاهی و عددی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098199,
author = {هاشمی, سعید and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبی},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2023},
volume = {8},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۵۳۸-۴۴۹X},
pages = {117--142},
numpages = {25},
keywords = {میخکوبی، سربار، تراکم خاک، مقاومت بیرون- کشیدگی میخ، مدلسازی آزمایشگاهی و عددی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبی
%A هاشمی, سعید
%A بلوری بزاز, جعفر
%J علوم زمین خوارزمی
%@ ۲۵۳۸-۴۴۹X
%D 2023

[Download]