علوم و فنون بسته بندی, دوره (14), شماره (55), سال (2024-1) , صفحات (63-69)

عنوان : ( سیر تحول بسته بندی به روش اتمسفر اصالح شده )

نویسندگان: وحید بهشاد , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ) MAP ( روشی است که در آن تغییر هدفمند ترکیب اتمسفر موجود در بسته بندی موجب افزایش ماندداار ی محصول شده و به این صورت امکان حصول اطمینان از کیفیت ماده غذایی در طول مدت نگهداری فراهم می شود. مزایا و اهمیت اسدتفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای بسیاری از محصولات، چه در سطح آزمایشگاهی و چه در شرایط تولید صنعتی نشان داده شده است. این مقاله، مروری بر سیر تحول بسته بندی MAP ، از جمله MAP فعال، MAP غیرفعال، MAP منفذدار و همچنین تاثیر استفاده از ترکیب اازهدا ی مختلف را ارائه می دهد. بسته بندی MAP فعال به صورت تغییر محتوای اتمسفر حین بسته بندی و بسته بندی غیر فعال به صورت تغییر ترکیب اتمسفر بسته بندی بر اثر تنفس و یا تبادل ااز میان بسته بندی و محیط است. MAP منفذداریک رویکرد ترکیبی است که امکان تبادل اازهدا بین محصول و محیط را فراهم می کند. این مقاله همچنین اثرات مخلوط اازهای مختلف بر کیفیدت و ایمندی محصدول و همچند ین اهمیدت انتخاب مواد بسته بندی مناسب برای هر کاربرد را مورد بحد ردرار داده و د یددااهی ارزشدمند در مدورد از ینده هدای مختلدف موجدود بدرا ی بسته بندی MAP را ارائه می دهد تا امکان اتخاذ تصمیمات آااهانه برای بهینه سازی کیفیت و ماندااری محصولات فراهم شود.

کلمات کلیدی

, بسته بندی‌با‌اتمسفر‌اصالح‌شده, ‌بسته بندی‌منفذدار, ‌بسته بندیMAP با‌اکسیژن‌بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098258,
author = {بهشاد, وحید and صداقت, ناصر},
title = {سیر تحول بسته بندی به روش اتمسفر اصالح شده},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2024},
volume = {14},
number = {55},
month = {January},
issn = {2228-6675},
pages = {63--69},
numpages = {6},
keywords = {بسته بندی‌با‌اتمسفر‌اصالح‌شده،‌بسته بندی‌منفذدار،‌بسته بندیMAP با‌اکسیژن‌بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیر تحول بسته بندی به روش اتمسفر اصالح شده
%A بهشاد, وحید
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2024

[Download]