اندیشه دینی, دوره (22), شماره (82), سال (2022-5) , صفحات (125-147)

عنوان : ( قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه )

نویسندگان: سمیه واسعی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به اعتقاد صدرالمتألهین بعد از عالم الهی، سه عالم کلی تحقق دارد: عالم طبیعت، عالم خیال یا مثال و عالم عقل. از طرف دیگر در شریعت نیز به سه عالم کلی دنیا، برزخ و قیامت اشاره شده است. از دیدگاه فلاسفه دنیا با عالم طبیعت و برزخ با عالم مثال مطابقت دارد؛ اما این مطلب که قیامت متناظر با کدام مرتبه و عالم است، محل اختلاف است. برخی از فلاسفه قیامت را بازگشت به دنیا، و برخی مرتبه ای از مراتب عالم مثال دانسته اند؛ اما در این میان عبارتهایی از صدرا یافت می شود که دلالت بر تناظر قیامت با عالم عقل بلکه فوق عالم عقل دارد. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس آیات و روایات و مبانی حکمت متعالیه، به بررسی این دسته از عبارات پرداخته و در نهایت، به این دستاورد رسیده است که با توجه به دو دلیل کلی غایات و بدایات، نیز دلایل عقلی دیگری از قبیل اثبات هویت عقلی بعث، فنا، زمان و مکان قیامت، نحوه محاسبه و حقیقت بهشت و جهنم می توان گفت قیامت متناظر با عالم عقل بلکه فوق عالم عقل و متناظر با عالم الهی است و به این ترتیب آیاتی نظیر «إنّا لله و إنّا إلیه راجعون» و «ألا إلی الله تصیر الامور»، به نحو حقیقی و بدون مجاز معنا می یابند.

کلمات کلیدی

, بدن عقلی, عالم عقل, قیامت عقلی, قیامت, حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098282,
author = {واسعی, سمیه and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2022},
volume = {22},
number = {82},
month = {May},
issn = {2251-6123},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {بدن عقلی- عالم عقل- قیامت عقلی- قیامت- حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه
%A واسعی, سمیه
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2022

[Download]