پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (7), شماره (24), سال (2024-3) , صفحات (83-102)

عنوان : ( بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران )

نویسندگان: محمدجواد گرجی پور , علی اکبر ناجی میدانی , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می‌پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارتباط معنی‌داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می‌یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال‌دهنده شوک به بخش‌های مختلف بازار سهام می‌باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان‌مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می‌دهد. همچنین در کوتاه‌مدت، بخش‌های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه‌گذاری و دارویی، در میان‌مدت بخش فرآورده‌های نفتی، و در بلندمدت بخش‌های فرآورده‌های نفتی و شیمیایی آسیب‌پذیرتر و تحت‌تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می‌شود سیاست‌گذار در راستای اتخاذ سیاست‌های کلان و سرمایه‌گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش‌هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب‌پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, اثر سرریز, بازار سهام, دامنه فرکانسی, صنایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098303,
author = {گرجی پور, محمدجواد and ناجی میدانی, علی اکبر and ابراهیمی سالاری, تقی and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران},
journal = {پژوهش های اقتصاد صنعتی},
year = {2024},
volume = {7},
number = {24},
month = {March},
issn = {2476-7077},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {اثر سرریز، بازار سهام، دامنه فرکانسی، صنایع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران
%A گرجی پور, محمدجواد
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بهنامه, مهدی
%J پژوهش های اقتصاد صنعتی
%@ 2476-7077
%D 2024

[Download]