اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (25), سال (2023-7) , صفحات (135-163)

عنوان : ( بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران )

نویسندگان: نیلوفر افخمی راد , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , محمدجواد گرجی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

س از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971 ، بررسی رفتار و مد لسازی نرخ ارز به مسئلهای مناقشهآمیزب بزرای اقتصزاددانان و سیاستگذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، مانزدگاری نزرخ ارز حقیقزی اسزت. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانهای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کزرده 1383:02 بررسزی کنزد. ابتزدا، امکزان وجزود – است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سا لهای 1396:12 رفتار آستانهای در نرخ ارز حقیقی آزمونهای بزراک، دیچزر و شزینکمن ) 1987 ( و هانسزن ) 1999 ( تأییزد شزد. سزدس، مقزدار 3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگزو نشزان مزیدهزد مادامیکزه / آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84 رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابلتوجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشتۀ خود بزهطور مثبزت تحزت تأثیر قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, نرخ ارز حقیقی, الگوی خودبازگشت آستانهای, الگوی خودبازگشت انتقال ملایم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098321,
author = {افخمی راد, نیلوفر and ابراهیمی سالاری, تقی and بهنامه, مهدی and گرجی پور, محمدجواد},
title = {بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2023},
volume = {1},
number = {25},
month = {July},
issn = {2251-8452},
pages = {135--163},
numpages = {28},
keywords = {نرخ ارز حقیقی، الگوی خودبازگشت آستانهای، الگوی خودبازگشت انتقال ملایم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران
%A افخمی راد, نیلوفر
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بهنامه, مهدی
%A گرجی پور, محمدجواد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2023

[Download]