تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (5), سال (2024-3) , صفحات (707-720)

عنوان : ( بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , علی مؤمن , محمد حسن هاتفی فرجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کودهای آلی در کشاورزی پایدار نقش بسزایی در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و کاهش اثرات منفی زیست‎محیطی دارد. آزمایش با هدف مقایسه تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 96-1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی کامل (200 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی کامل به ترتیب شامل 100، 50 و 50 کیلوگرم در هکتار)، کود دامی (40 تن در هکتار کود گاوی کاملاً پوسیده)، ورمی‎کمپوست (10 تن در هکتار)، ورمی‎کمپوست+کود شیمیایی کامل (5 تن در هکتار ورمی‎کمپوست به همراه 100 کیلوگرم کود شیمیایی کامل به ترتیب شامل 50، 25 و 25 کیلوگرم در هکتار)، کمپوست زباله شهری (10 تن در هکتار)، کود آلی پلیت‎شده (10 تن در هکتار) و بدون مصرف کود بودند. نتایج نشان داد تمامی تیمارها عملکرد و خصوصیات رشدی خیار را بهبود دادند، به‎طوری‎که، تیمارهای ورمی‎کمپوست+کود شیمیایی کامل، ورمی‎کمپوست، کود دامی و کود شیمیایی کامل به ترتیب با 35/41، 34/54، 34/5 و 31/59 تن در هکتار بیشترین عملکرد خیار را نشان دادند و باعث افزایش 47، 42، 33 و 28 درصدی در مقایسه با شاهد شدند. بنابراین با در نظر گرفتن هزینه اقتصادی و مشکلات زیست‎محیطی کاربرد کودهای شیمیایی کامل، به‎نظر می‎رسد استفاده از ورمی‎کمپوست و کود دامی به تنهایی می‎تواند نتایج مطلوبی در تولید خیار در مزرعه به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

کمپوست زباله شهری کود دامی مدیریت تغذیه ورمی‎کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098470,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and مؤمن, علی and هاتفی فرجیان, محمد حسن},
title = {بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)},
journal = {تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک},
year = {2024},
volume = {5},
month = {March},
issn = {2423-611X},
pages = {707--720},
numpages = {13},
keywords = {کمپوست زباله شهری کود دامی مدیریت تغذیه ورمی‎کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A مؤمن, علی
%A هاتفی فرجیان, محمد حسن
%J تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
%@ 2423-611X
%D 2024

[Download]