پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (3), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (59-68)

عنوان : ( اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر سبکهای مقابله ای کودکان ایرانی مبتلا به اختلالهای درونی سازی شده )

نویسندگان: پریرخ دادستان , مریم طهرانی زاده , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی , پرویزآزاد فلاح , علی فتحی آشتیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی برنامه درمانگری Coping cat بر سبک های مقابلهای کودکان( 9 تا 11 ساله) مبتلا به اختلالهای درونی سازی شده انجام گرفت. روش پژوهش، تجربی واقعی و در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلالهای درونی سازی شده شهر تهران و نمونه پژوهش مشتمل بر 80 کودک (40کودک گروه آزمایش و 40 کودک گروه کنترل) بود که بر اساس ارزیابی مادران، معلمان و مصاحبه تشخیصی به شیوه تصادفی از جمعیت عادی انتخاب شده بودند و مدت 16 جلسه برنامه درمانگری cat Coping را دریافت کردند. ابزار پژوهش فرمهای فهرست رفتاری کودک ( CBCL (و فرم گزارش معلم(TRF (نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ ( آشنباخ و رسکورلا2001،)، مصاحبه تشخیصی درمانگر و پرسش نامه راهبردهای مقابلهای فرایدنبرگ و لویس (1992) بود که کودکان هر دو گروه قبل و بعد از برنامه درمانگری توسط آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس عاملی نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در سبکهای مقابله ای سازش یافته، سازش نایافته و انزوای مایوسانه در مرحله پس آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد و عامل جنس تاثیر تعدیل کنندهای بر نتایج نداشت.

کلمات کلیدی

, برنامه درمانگری CAT COPING, اختلالهای درونیسازی شده, سبکهای مقابلهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098561,
author = {پریرخ دادستان and مریم طهرانی زاده and رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم and پرویزآزاد فلاح and علی فتحی آشتیانی},
title = {اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر سبکهای مقابله ای کودکان ایرانی مبتلا به اختلالهای درونی سازی شده},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-0166},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {برنامه درمانگری CAT COPING، اختلالهای درونیسازی شده، سبکهای مقابلهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر سبکهای مقابله ای کودکان ایرانی مبتلا به اختلالهای درونی سازی شده
%A پریرخ دادستان
%A مریم طهرانی زاده
%A رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم
%A پرویزآزاد فلاح
%A علی فتحی آشتیانی
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 2008-0166
%D 2009

[Download]