شهر ایمن, سال (2023-12)

عنوان : ( بازآفرینی سلامت مبنا، مفاهیم و راهبردها )

نویسندگان: زهراسادات فقیه , ایمان قلندریان گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان مسئله: معضل سلامت شهروندان در طی سال‌های متمادی در کشورهای در حال توسعه مورد بی توجهی واقع شده و پیچیدگی مسائل و مشکلات شهرها در سال‌های اخیر نقش راهبردی بازآفرینی و سلامت شهری رابیش از پیش پررنگ کرده است. لذا نیاز به اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه جهت مقابله و پاسخ گویی به مشکلات و مسائل شهرها و خصوصا بافت‌های فرسوده و مساله دار مورد نیاز می‌باشد. هدف: بررسی رویکردهای نظری سلامت شهری و بازآفرینی شهری و تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی سلامت مبنا می-باشد. روش تحقیق: روش تحقیق، از نوع آمیخته کمی و کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و دلفی می باشد. پژوهش از نوع بنیادی بوده و در بخش نظری بر اساس روش فراترکیب 91 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها ونتایج: بازآفرینی سلامت مبنا را می‌توان در چهار حوزه تعریف نمود. در حوزه کالبدی-عملکردی، دسترسی عادلانه به خدمات، شرایط مناسب مسکن و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی بیش‌ترین اهمیت را دارد. در حوزه اجتماعی-اقتصادی، عوامل متعددی تاثیر گذار هستند که مهم‌ترین آن‌ها هویت و سرزندگی، توزیع مناسب درآمد و اشتغال می‌باشد. در حوزه زیست محیطی عواملی همچون دسترسی به فضاهای سبز، مدیریت آلودگی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. درنهایت در حوزه جسمانی- روانی عواملی همچون فعالیت فیزیکی، کاهش بیماری‌هایی همچون چاقی، دیابت و..، کاهش افسردگی، اضطراب و .. شناسایی شده‌اند. بازآفرینی سلامت مبنا به عنوان رویکردی یکپارچه و پیشرو در بازآفرینی که به دنبال درگیر کردن اقشار جامعه می‌باشد و ارتقای کیفیت‌ها‌ی کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است.

کلمات کلیدی

بازآفرینی شهری سلامت شهری بافت فرسوده بازآفرینی سلامت مبنا فراترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098626,
author = {فقیه, زهراسادات and قلندریان گل خطمی, ایمان},
title = {بازآفرینی سلامت مبنا، مفاهیم و راهبردها},
journal = {شهر ایمن},
year = {2023},
month = {December},
issn = {2676-556X},
keywords = {بازآفرینی شهری سلامت شهری بافت فرسوده بازآفرینی سلامت مبنا فراترکیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازآفرینی سلامت مبنا، مفاهیم و راهبردها
%A فقیه, زهراسادات
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%J شهر ایمن
%@ 2676-556X
%D 2023

[Download]