مطالعات شهر ایرانی اسلامی, دوره (14), شماره (52), سال (2023-9) , صفحات (19-38)

عنوان : ( بازآفرینی ساختار فضایی محلات تاریخی با رویکرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد) )

نویسندگان: فرید گنجعلی , ایمان قلندریان گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار فضایی محلات شهری نقش اساسی در احیای و ارتقای کیفی محلات دارد با توجه به تأکید بازآفرینی فرهنگ ‌‌مبنا بر احیای محلات تاریخی، لذا این رویکرد می تواند به عنوان مولدی مناسب برای تقویت موضوعات مرتبط یا ساختار فضایی محلات تاریخی اعمال شود. این پژوهش با هدف باز آفرینی ساختار فضایی محله ارگ مشهد انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کمی ‌‌و کیفی) است، به طوریکه در ابتدا با تعریف معیارهای بازآفرینی فرهنگ ‌‌مبنا در دو محیط نرم و سخت و تفکیک آن در قالب ابعاد هفت گانه محیط شهری به تبیین معیارهای فرهنگی در مؤلفه‌‌های ساختارفضایی پرداخته است. در گام دوم، مسائل محله ارگ مشهد از دید نگارندگان، متخصصان و مردم با استفاده از برداشت و مصاحبه استخراج و سپس شبکه مسائل با ابزار تحلیل پژوهش کیفی (نرم افزار Gephi) ترسیم و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مهمترین مسائل ساختار فضایی محله ارگ مشهد عبارتند از عدم وجود فعالیت‌‌های شبانه روزی در محله، بی توجهی به ارزش‌‌های کهن اجتماعی، اختلال عملکردی فضا و فعالیت‌ها، کیفیت‌‌های محیطی نامناسب، از بین رفتن حس مکان است که می توان با ارائه مدلی براساس مسائل شناسایی شده پیشنهاداتی در خصوص بهبود این محله ارائه کرد.

کلمات کلیدی

, بازآفرینی شهری, بازآفرینی فرهنگ مبنا, ابعاد محیط شهری, ساختارفضایی, محله ارگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098629,
author = {گنجعلی, فرید and قلندریان گل خطمی, ایمان},
title = {بازآفرینی ساختار فضایی محلات تاریخی با رویکرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد)},
journal = {مطالعات شهر ایرانی اسلامی},
year = {2023},
volume = {14},
number = {52},
month = {September},
issn = {2228-639X},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {بازآفرینی شهری; بازآفرینی فرهنگ مبنا; ابعاد محیط شهری; ساختارفضایی; محله ارگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازآفرینی ساختار فضایی محلات تاریخی با رویکرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد)
%A گنجعلی, فرید
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%J مطالعات شهر ایرانی اسلامی
%@ 2228-639X
%D 2023

[Download]