علوم زمین, ( ISI ), دوره (34), شماره (1), سال (2024-4) , صفحات (35-52)

عنوان : ( الگوی رفتاری عناصر نادر خاکی در سامان ههای مختلف رسوبی معدن مس درآلو : کاربردی در جهت مطالعات زیست محیطی )

نویسندگان: هدا باوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , حامد زند مقدم , اسداله محبوبی , محمد رضا توحیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی تفکیک زمی نشیمیایی و رفتار محیطی عناصر کمیاب خاکی ) ΣREE ( در 5 سامانه مختلف رسوبی مرتبط با معدن مس درآلو مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، غلظت کل و الگوی تفکیک عناصر ΣREE با استفاده از هضم چند اسیدی و روش استخراج گزینشی Modified Community Bureau of Reference, European Commission) mBCR ( مشخص شد. الگوهای بهنجارسازی )نرمالیزاسیون( غلظت کل عناصر ΣREE بر اساس متوسط ترکیب شیل آمریکای شمالی ) NASC ( و پوسته قاره ای بالایی ) UCC ( رسم شده اند. روند کلی تغییرات غلظت در 5 سامانه رسوبی تا حدود زیادی مشابه یکدیگر و غلظت عناصر LREE بالاتر از عناصر HREE است. تنها نمونه برداشت شده از زیر دامپ سنگی- که حاوی عناصر شسته شده سولفیدی است- الگوی متفاوت با سایر نمونه ها و الگوهای استاندارد نشان می دهد. بر خلاف تغییرات غلظت عناصر ΣREE ، غنی شدگی بیشتری در HREEs نسبت به LREEs دیده می شود. این الگوی تغییرات غنی شدگی مطابق با تمایل بالاتر HREEs نسبت به LREEs برای تحرک در طول هوازدگی و اکسیداسیون است. الگوی تفکیک زمی نشیمیایی عناصر ΣREE در نمونه های رسوب طبیعی و حاوی اکسیدهای آهن و منگنز عمدتا تحت سلطه کسر باقیمانده است. با کمال تعجب، با توجه به شرایط متفاوت تشکیل و پایداری در نمونه های برداشت شده از مسیر آبراهه های منشعب از معدن، نهشته های تبخیری و رسوبات شسته شده از دامپ سنگی، الگوی تفکیک عناصر ΣREE عمدتا با دو بخش محلول در اسید و کسر قابل احیا کنترل می شود. مطابق با روندهای غنی شدگی، روند تحرک و زیست دسترس پذیری از LREEs به HREEs با یک شیب صعودی افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که گونه زایی، الگوی تفکیک زمی نشیمیایی و رفتار محیطی برای ΣREE بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی کلیدی به عدم درک و یا حتی تفسیر اشتباه می انجامد. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی در ساما ندهی توسعه معدن و برنامه ریزی مناسب زیست محیطی معدن مس درآلو مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

معدن مس درآلو زمی نشیمی ΣREE بهنجارسازی اسنخراج گزینشی mBCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098644,
author = {باوی, هدا and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and حامد زند مقدم and محبوبی, اسداله and محمد رضا توحیدی},
title = {الگوی رفتاری عناصر نادر خاکی در سامان ههای مختلف رسوبی معدن مس درآلو : کاربردی در جهت مطالعات زیست محیطی},
journal = {علوم زمین},
year = {2024},
volume = {34},
number = {1},
month = {April},
issn = {1023-7429},
pages = {35--52},
numpages = {17},
keywords = {معدن مس درآلو زمی نشیمی ΣREE بهنجارسازی اسنخراج گزینشی mBCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی رفتاری عناصر نادر خاکی در سامان ههای مختلف رسوبی معدن مس درآلو : کاربردی در جهت مطالعات زیست محیطی
%A باوی, هدا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A حامد زند مقدم
%A محبوبی, اسداله
%A محمد رضا توحیدی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2024

[Download]