تامین اجتماعی, دوره (18), شماره (62), سال (2022-10) , صفحات (123-148)

عنوان : ( سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی )

نویسندگان: اسماعیل لقمانی دوین , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمود هوشمند , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تغییر سیاست های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی طی سال های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه مدت بیش ازپیش گوشزد می کند. هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل های توازن خودکار است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده ها بر اساس نتایج بهینه سازی مدل غیرخطی در محیط نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتیجه: یافته های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9 درصدی نرخ حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10 درصدی نرخ جایگزینی، می تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به طوری که نرخ حق بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می یابد.

کلمات کلیدی

, اصلاحات پارامتری, سن بازنشستگی, مدل های توازن خودکار, نرخ حق بیمه, نظام بازنشستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098773,
author = {لقمانی دوین, اسماعیل and احمدی شادمهری, محمدطاهر and هوشمند, محمود and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی},
journal = {تامین اجتماعی},
year = {2022},
volume = {18},
number = {62},
month = {October},
issn = {1563-0781},
pages = {123--148},
numpages = {25},
keywords = {اصلاحات پارامتری، سن بازنشستگی، مدل های توازن خودکار، نرخ حق بیمه، نظام بازنشستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی
%A لقمانی دوین, اسماعیل
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A هوشمند, محمود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J تامین اجتماعی
%@ 1563-0781
%D 2022

[Download]