چهاردهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2024-05-21

عنوان : ( مقایسه 43 روش تخمین ضریب زبری جریان در کانال مرکب و تعیین بهترین روش )

نویسندگان: معصومه یگانه بزایه , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین صحیح زبری، درهیدرولیک جریان کانال های بازبه جهت نقش آن درتعیین دبی وسرعت ،حائزاهمیت می باشد. روابط تجربی متعددی جهت تعیین ضریب زبری کانال مرکب ارائه شده است. ظرفیت انتقال کانال مرکب اغلب براساس مدل یک بعدی بدون لحاظ کردن انتقال مومنتم جانبی بدست می آید. دراین تحقیق جهت برآورد ضریب زبری درکانال مرکب 43 روش مختلف در 4 گروه مورد بررسی قرار گرفت:1- معادلات تجربی( شامل 24روش)2- روش رگرسیونی خطی چندمتغیره( 1روش)3-روش شبکه های عصبی ( شامل 3 روش) 4-روش شبکه عصبی- فازی ( شامل 15 روش). برطبق نتایج ، روش رگرسیون خطی چندمتغیره نسبت به روابط تجربی به جهت درنظرگرفتن ارتباط وهمبستگی میان متغیرها عملکرد مناسب تری داشت. مدل شبکه عصبی وفازی به دلیل لحاظ روابط غیرخطی موجود میان پارامترهای هیدرولیکی و فاکتور زبری و با افزایش دقت جایگزین مناسبی برای مدل های رگرسیونی می باشد. از بین روشهای شبکه های عصبی مدل شبکه عصبی پس خور (FFB) نسبت به سایرمدل ها نتایج بهتری برای تخمین ضریب زبری نشان داد. همچنین مقایسه مدل های شبکه عصبی- فازی نشان داد که مدل ANFISبهترین نتیجه را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی

, رگرسیون چندمتغیره, روش DCM , شبکه عصبی, شبکه عصبی-فازی , ضریب زبری, کانال مرکب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1098882,
author = {یگانه بزایه, معصومه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {مقایسه 43 روش تخمین ضریب زبری جریان در کانال مرکب و تعیین بهترین روش},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2024},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {رگرسیون چندمتغیره، روش DCM ، شبکه عصبی، شبکه عصبی-فازی ، ضریب زبری، کانال مرکب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه 43 روش تخمین ضریب زبری جریان در کانال مرکب و تعیین بهترین روش
%A یگانه بزایه, معصومه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J چهاردهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2024

[Download]