مهندسی ساخت و تولید, دوره (10), شماره (7), سال (2023-9) , صفحات (45-56)

عنوان : ( طراحی، ساخت و کالیبراسیون میکرو پمپ سرنگی برای کاربرد‌های میکروفلوئیدیک )

نویسندگان: محمد اذران , سجاد مظلوم باغسیاهی , مریم مقدم متین , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دستگاه های میکروفلوئیدیک پتانسیل خودکارسازی طیف گسترده ای از عملیات شیمیایی و بیولوژیکی را ارائه می دهند که برای کاربرد های تشخیصی و درمانی مورداستفاده قرار می گیرند. در کاربرد میکرو فلوئیدیک، میکرو پمپ ابزاری ضروری برای کنترل حجم کم سیال در ابعاد میکرو لیتر بوده، لذا توسعه میکرو پمپ اخیراً بسیار موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش های زیادی در حوزه میکروفلوئیدیک درحال توسعه است که در زمینه های مختلف مانند زیست شناسی، شیمی و پزشکی-بالینی مورداستفاده قرار می گیرند. در کاربردهای میکروفلوئیدیک، یکی از عناصر مهم میکرو پمپ ها می باشند. میکرو پمپ ها نقش کلیدی را در این کاربردها ایفا می کنند. اخیراً طراحی و ساخت میکرو پمپ ها توسعه پیداکرده و انواعی از این پمپ ها ارائه شده که از چالش های مهم این پمپ ها هزینه، دقت در تزریق/مکش و یکنواختی حرکت است. در این پژوهش یک میکرو پمپ سرنگی طراحی و ساخته و با الگوریتم سینماتیکی حرکت با شتاب ثابت ارائه شده است. که از دستاوردهای این پمپ دقت بالا در تزریق و یکنواختی درحرکت که باعث ایجاد جریان یکنواخت در تزریق سیال می شود.

کلمات کلیدی

پمپ سرنگی میکرو فلوئیدیک کالیبراسیون میکرو پمپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098942,
author = {اذران, محمد and مظلوم باغسیاهی, سجاد and مقدم متین, مریم and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {طراحی، ساخت و کالیبراسیون میکرو پمپ سرنگی برای کاربرد‌های میکروفلوئیدیک},
journal = {مهندسی ساخت و تولید},
year = {2023},
volume = {10},
number = {7},
month = {September},
issn = {2476-504X},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {پمپ سرنگی میکرو فلوئیدیک کالیبراسیون میکرو پمپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی، ساخت و کالیبراسیون میکرو پمپ سرنگی برای کاربرد‌های میکروفلوئیدیک
%A اذران, محمد
%A مظلوم باغسیاهی, سجاد
%A مقدم متین, مریم
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی ساخت و تولید
%@ 2476-504X
%D 2023

[Download]