تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (55), شماره (2), سال (2024-4) , صفحات (245-268)

عنوان : ( بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6 )

نویسندگان: لیلی قربانی مینائی , ابوالفضل مساعدی , مهدی ذاکری نیا , الهام کلبعلی , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی وضعیت اقلیمی دوره‌های آتی با استفاده از مدل‌های اقلیمی برای در نظر گرفتن اقدامات لازم در زمینه سازگاری و یا کاهش اثرات پدیده تغییر اقلیم ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش روند زمانی بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر در محدوده چهار ایستگاه در زیرحوضه قره‌سو و علاوه بر آن به روش درون‌یابی تیسن در مقیاس منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. از بین پنج مدل از مجموعه مدل‌های CMIP6، سه مدل به‌عنوان مدل برتر انتخاب و برای اجرای گروهی مدل‌ها استفاده شدند. مقیاس‌کاهی با نرم‌افزار CMHyd برای دو سناریوی SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در سه دوره 2050-2026، 2075-2051 و 2100-2076 انجام شد. بررسی روند متغیرها در دوره پایه (2014-1990) و آتی با آزمون من‌کندال و شیب سن انجام شد. نتایج بررسی روند معنی‌داری داده‌های میانگین سالانه متغیر دمای حداکثر و حداقل تمام ایستگاه‌ها و محدوده مورد مطالعه طبق سناریوی SSP2.4-5 در دو دوره آینده نزدیک و میانه و برای سناریوی SSP5-8.5 در هر سه دوره آتی در سطح 99 درصد دارای روند معنی‌دار افزایشی است. در بررسی روند معنی‌داری داده‌های فصلی بارش طبق سناریوی SSP2.4-5 در فصل تابستان آینده دور تمام ایستگاه‌ها و آینده نزدیک ایستگاه محوطه اداره آب گرگان در سطح احتمال 95 درصد و سناریوی SSP5-8.5 فقط در فصل زمستان آینده دور ایستگاه غفارحاجی در سطح احتمال 99 درصد دارای روند معنی‌دار است. داده‌های ماهانه بارش آینده دور محدوده مورد مطالعه طبق سناریوی SSP2.4-5 در ماه Aug در سطح احتمال 99 درصد و SSP5-8.5 در ماه Mar در سطح احتمال 95 درصد دارای روند معنی‌دار است.

کلمات کلیدی

, اجرای گروهی مدل, بارش, تغییر اقلیم, روند, مدل‌های CMIP6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1098973,
author = {قربانی مینائی, لیلی and مساعدی, ابوالفضل and مهدی ذاکری نیا and الهام کلبعلی and محمد قبائی سوق},
title = {بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2024},
volume = {55},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-479X},
pages = {245--268},
numpages = {23},
keywords = {اجرای گروهی مدل، بارش، تغییر اقلیم، روند، مدل‌های CMIP6},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6
%A قربانی مینائی, لیلی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدی ذاکری نیا
%A الهام کلبعلی
%A محمد قبائی سوق
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2024

[Download]