فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (50), شماره (1), سال (2024-5) , صفحات (125-147)

عنوان : ( تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشک‌سالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشک‌سالی و کاربرد آن در دشت نیشابور )

نویسندگان: مه سیما صداقت نژاد , ابوالفضل مساعدی , بیژن قهرمان , عالیه سعادت پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک‌سالی، یکی از پدیده‌های آب‌وهوایی است که در همه مناطق کره‌زمین رخ می‌دهد و برای ارزیابی آن شاخص‌های گوناگون گسترش یافته‌اند. به‌منظور پایش وضعیت و بررسی چگونگی گسترش خشک‌سالی در سطح دشت نیشابور از داده‌های بارندگی و دمای‌حداقل و حداکثر ۱۳ ایستگاه تبخیرسنجی و ۳ ایستگاه سینوپتیک طی یک دوره 30 ساله استفاده شد. خشک‌سالی بر اساس ٦ شاخص SPI، aSPI، RDI، eRDI، SPEI و SPEIEP، بررسی شد. به‌منظورانتخاب بهترین روش تبدیل داده‌های نقطه‌ای به منطقه‌ای و شناخت دقیق‌تر نحوه گسترش خشک‌سالی در سطح دشت روش‌های زمین‌آماری کریجینگ ساده، معمولی و عمومی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان‌داد که بر مبنای مقادیر جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) که در محدوده ۱٧/۰ تا ۳/۰ قرار دارند، در رابطه با شاخص‌های SPI، aSPI، RDI و eRDI مناسب‌ترین روش پهنه‌بندی وقایع خشک‌سالی شدید و بسیار شدید، روش کریجینگ معمولی می‌باشد. در حالی‌که در مورد شاخص‌های SPEI و SPEIEP مناسب‌ترین روش پهنه‌بندی، روش کریجینگ ساده می‌باشد. بر اساس شاخص‌های SPEI و SPEIEP در سال‌های اخیر تعداد وقایع خشک‌سالی در منطقه افزایش یافته است. نتایج استفاده از شاخص موران در تحلیل همبستگی مکانی خشک‌سالی نشان می‌دهد که بین ایستگاه‌ها، همبستگی مکانی بالایی حاکم است (مقادیر شاخص موران بین ٧/۰ تا ۸/۰). با توجه به خطای کمتر شاخص SPEIEP در تعیین نحوه گسترش خشک‌سالی در سطح دشت نیشابور و همچنین با توجه به این‌که این شاخص اثر گرمایش جهانی در افزایش تبخیر و تعرق را هم لحاظ می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به‌منظور پایش وضعیت خشک‌سالی در دشت نیشابور از شاخص SPEIEP استفاده شود.

کلمات کلیدی

, پهنه‌بندی خشکسالی, دشت نیشابور, شاخصهای خشکسالی, گسترش مکانی خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1099004,
author = {صداقت نژاد, مه سیما and مساعدی, ابوالفضل and قهرمان, بیژن and سعادت پور, عالیه},
title = {تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشک‌سالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشک‌سالی و کاربرد آن در دشت نیشابور},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2024},
volume = {50},
number = {1},
month = {May},
issn = {2538-3906},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {پهنه‌بندی خشکسالی، دشت نیشابور، شاخصهای خشکسالی،گسترش مکانی خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشک‌سالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشک‌سالی و کاربرد آن در دشت نیشابور
%A صداقت نژاد, مه سیما
%A مساعدی, ابوالفضل
%A قهرمان, بیژن
%A سعادت پور, عالیه
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 2538-3906
%D 2024

[Download]