علوم آماری ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2024-6) , صفحات (151-172)

عنوان : ( ماکسیمم آنتروپی مفصل براساس آنتروپی شانون و اندازه وابستگی بلیست و کاربرد آن در هیدرولوژی )

نویسندگان: الهه کدخدا , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماکسیمم آنتروپی مفصل از ترکیب نظریه آنتروپی و تابع مفصل حاصل می شود. این روش با درنظرگرفتن ساختار وابستگی و لحاظ کردن محدودیت هایی براساس اندازه های وابستگی، توزیع توأم ماکسیمم آنتروپی متغیرهای تصادفی را نتیجه می دهد. در این مقاله، توزیع ماکسیمم آنتروپی مفصل دومتغیره با شرط اندازه وابستگی بلیست معرفی می گردد و روش برآورد پارامترهای آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، در صورتی که داده ها دارای وابستگی دمی پائین باشند، توزیع پیشنهادی در مقایسه با توزیع ماکسیمم آنتروپی مفصل دومتغیره با شرط اندازه وابستگی اسپیرمن عملکرد بهتری دارد. در انتها کاربردی از روش های مورد مطالعه در تحلیل داده های بارش ماهانه ایستگاه زاهدان ارائه می گردد. کد موضوع بندی ریاضی ).62F10 ،62H05 :(۲۰۱

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: ماکسیمم آنتروپی مفصل, ضریب وابستگی اسپیرمن, اندازه وابستگی بلیست, وابستگی دمی, تحلیل خشکسالی, دوره بازگشت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1099086,
author = {کدخدا, الهه and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {ماکسیمم آنتروپی مفصل براساس آنتروپی شانون و اندازه وابستگی بلیست و کاربرد آن در هیدرولوژی},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2024},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-8183},
pages = {151--172},
numpages = {21},
keywords = {واژه های کلیدی: ماکسیمم آنتروپی مفصل، ضریب وابستگی اسپیرمن، اندازه وابستگی بلیست، وابستگی دمی، تحلیل خشکسالی، دوره بازگشت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماکسیمم آنتروپی مفصل براساس آنتروپی شانون و اندازه وابستگی بلیست و کاربرد آن در هیدرولوژی
%A کدخدا, الهه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2024

[Download]