بین المللی علوم مهندسی, سال (1998-9)

عنوان : “Desin and Construction of a Heat Pipe Heat Exchanger ( طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی

کلمات کلیدی

طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:111,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {“Desin and Construction of a Heat Pipe Heat Exchanger},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {1998},
month = {September},
issn = {1018-7375},
keywords = {طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T “Desin and Construction of a Heat Pipe Heat Exchanger
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 1998

[Download]