علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (43-45)

عنوان : Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows ( بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی عوامل تاثیر گذار بر فاصله بین اولین تلقیح پس از زایش تا آبستنی (DFBC) در گاوهای شیری هلشتاین انجام شد. در این تحقیق و بر اساس تاریخ زایمان، داده های تولیدی، تولید مثلی، و وضعیت سلامتی گاوهای پنج گله شیری هلشتاین در فاصله زمانی سالهای 1374 تا 1382 استفاده شد. داده های آزمایش با استفاده از مدلهای Mixed و با روش حداقل مربعات تجزیه شدند. نتایج آزمایش نشان داد طی سالهای اخیر DFBC تمایل به افزایش داشته است (P>0.05). شیر تولید شده در 60 روز اول پس از زایمان تاثیر منفی بر DFBC داشت و با افزایش آن، فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی افزایش یافت (P<0.01). همچنین شیر 60 روز اول پس از زایش در خلال سالهای اخیر افزایش معنی داری از خود نشان داد (P<0.01). سلامت گاو پس از زایش تاثیر معنی داری بر شاخص DFBC داشت (P<0.01) و گاوهایی که پس از زایش به بیماریهای متابولیکی و / یا تولید مثلی مبتلا شده بودند DFBC بالایی داشتند. تعداد شکم و سن گاو در زمان زایش نیز بر فاصله بین اولین تلقیح و آبستنی مجدد گاوها موثر بود (P<0.01) و با افزایش تعداد شکم و یا سن، DFBC افزایش یافت. علاوه بر عوامل فوق، DFBC تحت تاثیر والد نر و وزن تولد گوساله متولد شده نیز قرار گرفت (P<0.05). نتایج این آزمایش نشان داد علاوه بر سطح تولید دام، عوامل دیگری نیز در کاهش راندمان تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین موثر هستند. کلمات کلیدی: راندمان تولید مثل، فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی

کلمات کلیدی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:129,
author = {هروی موسوی, علیرضا},
title = {Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {43--45},
numpages = {2},
keywords = {بررسی عوامل تاثیر گذار بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows
%A هروی موسوی, علیرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]