علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (23-35)

عنوان : Effect of heating (roasting) on chemical composition, nitrogen fractions, degradability coefficients and ruminal-intestinal disappearance of dry matter and crude protein of two vareities (sahar and Wi ( اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا )

نویسندگان: محمدحسن فتحی نسری , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , علی نیکخواه , محمدرضا امامی , علیرضا هروی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرایب تجزیه پذیری، ناپدید شدن شکمبه ای- روده ای، دانه کامل سویا

کلمات کلیدی

, ضرایب تجزیه پذیری, ناپدید شدن شکمبه ای- روده ای, دانه کامل سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:130,
author = {فتحی نسری, محمدحسن and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا and علی نیکخواه and امامی, محمدرضا and هروی موسوی, علیرضا},
title = {Effect of heating (roasting) on chemical composition, nitrogen fractions, degradability coefficients and ruminal-intestinal disappearance of dry matter and crude protein of two vareities (sahar and Wi},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {ضرایب تجزیه پذیری، ناپدید شدن شکمبه ای- روده ای، دانه کامل سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of heating (roasting) on chemical composition, nitrogen fractions, degradability coefficients and ruminal-intestinal disappearance of dry matter and crude protein of two vareities (sahar and Wi
%A فتحی نسری, محمدحسن
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%A علی نیکخواه
%A امامی, محمدرضا
%A هروی موسوی, علیرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]