علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-4) , صفحات (431-435)

عنوان : Effect of clinical mastitis on production and reproduction performance of Holstein cows using survival analysis test ( بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی )

نویسندگان: علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورم پستان از مهمترین بیماریهایی است که می تواند سبب ضرر های شدید اقتصادی در گله از جمله کاهش تولید شیر و همچنین کاهش راندمان تولید مثلی گله گردد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ابتلا به ورم پستان بالینی بر روزهای بین زایش تا اولین تلقیح، روزهای استراحت و روزهای بین اولین تلقیح تا آبستنی دام و همچنین تاثیر آن بر شیر 200 روز اول پس از زایش دام بود. در این تحقیق و بر اساس تاریخ زایمان، از داده های تولیدی، تولید مثلی، و وضعیت سلامتی گاوهای پنج گله شیری هلشتاین در فاصله زمانی سالهای 1378 تا 1382 استفاده شد. تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی دام با استفاده از آزمون بقاء سنجی بررسی شد. داده های مربوط به شیر 200 روز اول دوره شیردهی با استفاده از مدلهای Mixed و با روش حداقل مربعات تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمایش نشان داد فاصله بین زایش تا اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای سالم و ورم پستانی مشابه بود. اما روزهای استراحت (به ترتیب 32/124 و 31/149 روز در دو گروه سالم و مبتلا به ورم پستان) و همچنین روزهای بین اولین تلقیح تا آبستنی دام (به ترتیب 93/44 و 55/77 روز در دو گروه سالم و مبتلا به ورم پستان) تحت تاثیر ابتلا دام به ورم پستان قرار گرفته (001/0 > P) و در دامهای مبتلا بیشتر از دامهای سالم بود. تولید شیر 200 روز اول شیردهی گاوها نیز تحت تاثیر ابتلا گاو به ورم پستان بالینی قرار گرفت (001/0 > P) و در گاوهای مبتلا کمتر بود (به ترتیب 6021 و 5870 کیلوگرم). نتایج این آزمایش نشان داد ابتلا به ورم پستان در 210 روز اول پس از زایش یکی از عوامل موثر بر کاهش راندمان تولیدی و تولید مثلی گاوها بوده است. کلمات کلیدی: ورم پستان، گاو شیری، روزهای استراحت، آزمون بقاء سنجی

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:131,
author = {هروی موسوی, علیرضا and دانش مسگران, محسن},
title = {Effect of clinical mastitis on production and reproduction performance of Holstein cows using survival analysis test},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {431--435},
numpages = {4},
keywords = {بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of clinical mastitis on production and reproduction performance of Holstein cows using survival analysis test
%A هروی موسوی, علیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]