پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (19), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (133-138)

عنوان : Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin (Nigella sativa) ( اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) )

نویسندگان: قدیر نوروزپور , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی سیاده دانه یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1381 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. برای این منظور سه سطح فواصل آبیاری (یک، دو و سه هفته) با پنج سطح تراکم بوته (150، 200، 250، 300 و 350 بوته در مترمربع) به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی؛ با چهار تکرار اجرا شد. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد دانه، درصد روغن، درصد اسانس، عملکرد روغن و عملکرد اسانس. نتایج حاصله نشان داد که فواصل آبیاری اثر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشت. افزایش فواصل آبیاری درصد و عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه را کاهش داد. تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد روغن اسانس دانه سیاه دانه نداشت. بین سطوح مختلف تراکم بوته اختلاف معنی داری در عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه وجود داشت. بین تیمارهای مورد مطالعه در فاصله یک هفته آبیاری و تراکم 250 بوته در مترمربع بیشترین عملکرد روغن (410.5 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (14.08 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد.

کلمات کلیدی

اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:132,
author = {نوروزپور, قدیر and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin (Nigella sativa)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2006},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {133--138},
numpages = {5},
keywords = {اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of different irrigation intervals and plant density on oil yield and essences percentage of black cumin (Nigella sativa)
%A نوروزپور, قدیر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2006

[Download]