یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-03-29

عنوان : ( بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی )

نویسندگان: محمدهادی قاسمی , سیدحسین نوعی باغبان , حامد سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازیافت حرارت نه تنها بواسطه کاهش هز ین ههای سوخت که به علت مسا یل محیط زیست از جمله کاهش نشر گازها ی گلخان های حائز اهم یت است . از جمله وسا یل م ؤثر در زم ینه بازیافت حرارت استفاده از مبادل هکن ها ی حرارت ی براساس لول هگرمایی است . لول هها یگرمایی وسا یلی با قابل یت انتقال حرارت بالا هستند، با توجه به خصوصیات حرارتی منحصربفرد این تجه یزات در ا ین تحقیق به بررسی عملکرد یک نمونه نیم هصنعتی مبادل هکن لول هگرمایی گاز -ما یع ترموسیفونی به روشε-NTU و مقایسه آن با روش تئوری پرداخته شده است. مبادل هکن مورد مطالعه دارای ۶ ردیف لوله مسی ۱۵ تایی با ساختار مربعی و به ابعاد کل 110cm (ارتفاع ) ضربدر 43cm (طول) ضربدر 27cm (عرض) که با پره های صفحه ای آلومینیومی ساخته شده و دارای سیا لعامل آب م یباشد. آزمایشها بصورت زیر انجام گرفت. جریان آب سرد با دبی0/1kg/s بر روی بخش چگالنده جریان دارد . جریان هوای داغ در یک سیکل بسته توسط یک دمنده با دور متغیر به بخش تبخیرکننده دربازه دبی >0/6kg/s دبی جرمی 0/14> ودر بازه دمایی 125>Te>225 درجه سانتیگراد وارد می گردد و درصد پر شدن 30% است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش نسبت ظرفی تگرمایی جریان گرم به جریان سردCe/Cc تا مقدار ی ک ، کارآیی کاهش و سپس با افزایش آن افزایش می یابد درحالی که گرمای منتقل شونده در هر دو حالت با افزایش Ce/Cc افزایش می یابد و با افزایش دمای جریان گرم کارآیی ثابت مانده و گرمای منتقل شونده افزایش می یابد . نسبت درصدپرشدن در محدوده نرمال تاث یری در نتا یج ندارد . همچنین سازگاری خوبی بین نتایج حاصل از آزمایشها با نتایج تئوری مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, بازیافت حرارت , لوله گرمایی, مبادل هکن لوله گرمایی گاز-مایع, طراحی مبادله کن, روش ε-NTU
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:161,
author = {محمدهادی قاسمی and نوعی باغبان, سیدحسین and حامد سلطانی},
title = {بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {بازیافت حرارت ، لوله گرمایی، مبادل هکن لوله گرمایی گاز-مایع، طراحی مبادله کن، روش ε-NTU},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی
%A محمدهادی قاسمی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A حامد سلطانی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]