یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-03-29

عنوان : ( بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته )

نویسندگان: آرش زردست , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر قطر درونی لوله و نسبت پرشدن (F.R) بر عملکرد گرمایی پایدار ترموسیفون دو فازی بسته در گستره دمایی مختلف، با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است. در آزمایش انجام شده از سه ترموسیفون با قطرهای ۱۴، ۲۰ و ۲۶ میلیمتر از جنس مس با نسبت پرشدن ۱۵ %، %۳۰ ، ۵۰ % و ۸۰ % استفاده شده است. گستره دمایی با توجه به شرایط استفاده از ترموسیفون جهت بازیافت انرژی در شرایط دمایی آبگرمکن های خورشیدی تعیین شد. آزمایش در سه توان ورودی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ وات انجام شد. نتایج نشان می دهد که برای هر لوله، ، نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر در نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند. بیشترین نرخ انتقال حرارت در برای ترموسیفو ن های ۲۰ و ۲۶ میلیمتر درتغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختلاف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بررسی شد. نتایج به دست آمده می تواند در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون مسی با سیال عامل آب مورداستفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ترموسیفون دو فازی بسته, نسبت پرشدن, قطر, توان ورودی, عملکرد حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:163,
author = {آرش زردست and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {ترموسیفون دو فازی بسته- نسبت پرشدن- قطر- توان ورودی- عملکرد حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته
%A آرش زردست
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]