بینات, دوره (13), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (369-380)

عنوان : ( معرفی یک قرآن نفیس )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی کامل قران خطی شماره کتابخانه آستان قدس از نظر زمان خط ضمائم وسایر مشخصان علمی و فنی . متن ترجمه فارسی این قران که در سال 561 در دیه کهکابر ری نزدیک تهران کنونی نوشته شده به کوشش و مقدمه این جانب در سال 1364 درذ تهران چاپ شده است.

کلمات کلیدی

معرفی یک قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:179,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {معرفی یک قرآن نفیس},
journal = {بینات},
year = {2006},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-2703},
pages = {369--380},
numpages = {11},
keywords = {معرفی یک قرآن نفیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی یک قرآن نفیس
%A یاحقی, محمدجعفر
%J بینات
%@ 1735-2703
%D 2006

[Download]