ارمغان دانش, سال (2005-4)

عنوان : The effect of plasma testosteron on epileptiform seizures induced by PTZ in normal and gonadectomized rats ( ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده )

نویسندگان: علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده

کلمات کلیدی

, ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی, تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:180,
author = {مقیمی, علی and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {The effect of plasma testosteron on epileptiform seizures induced by PTZ in normal and gonadectomized rats},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1728-6506},
keywords = {ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of plasma testosteron on epileptiform seizures induced by PTZ in normal and gonadectomized rats
%A مقیمی, علی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2005

[Download]