مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (56), سال (2003-3) , صفحات (23-64)

عنوان : ( گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم

کلمات کلیدی

مکاتب فلسفه علم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200029,
author = {حقی, علی},
title = {گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {1},
number = {56},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {23--64},
numpages = {41},
keywords = {مکاتب فلسفه علم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم
%A حقی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]