تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (33), شماره (1), سال (2001-7) , صفحات (381-394)

عنوان : ( بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارت در خدمات طی دهه 92-1982 با رشدی سریعتر از صادرات کالا رشد یافته است یعنی با نرخ رشد متوسط سالانه 19/5 درصد در حالی که صادرات کالا 7/1 رشد داشته است . سهم خدمات تجاری از 17 درصد در سال 1980 به 22 درصد در سال 1993 افزایش یافته است. با توجه به آمار تجارت خدمات به عنوان یکی از حیطه های کاری در مذاکرات دور اروکوئه در سازمان تجارت جهانی مطرح گردید و برای آن اصولی در نظر گرفته شد. در این مقاله مزایا و معایبی که متوجه هر یک از بخشهای خدماتی کشورمان در موافقت نامه عمومی تجات خدمات می گردد مورد بررسی قرار دهد و تمهیداتی را که برای عضویت در هر یک از این بخشها لازم است مورد نظر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, سازمان تجارت جهانی, عضویت ایران, تجارت خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200031,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
volume = {33},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-1596},
pages = {381--394},
numpages = {13},
keywords = {سازمان تجارت جهانی-عضویت ایران-تجارت خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات
%A کاظمی, مهین دخت
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]