اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2001-7)

عنوان : ( توسعه پايدار، چالشها و راهكارها )

نویسندگان: فریده رحمانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200035,
author = {رحمانی, فریده},
title = {توسعه پايدار، چالشها و راهكارها},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2001},
month = {July},
issn = {4796-0001},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه پايدار، چالشها و راهكارها
%A رحمانی, فریده
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2001

[Download]