علوم پایه پزشکی ایران, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن )

نویسندگان: ناهید بیژه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200037,
author = {بیژه, ناهید},
title = {بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2000},
month = {March},
issn = {2008-3874},
keywords = {ورزش اكسنتريك، ورزش كانستريك، شاخص هاي ويژه سيستم ايمني، ماركرهاي بيوشيميايي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن
%A بیژه, ناهید
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2000

[Download]