دانشكده رياضي - دومين كنفرانس بين المللي رياضيات كاربردي , 2000-10-25

Title : control problems in the discrete cases on infinit _horizon optimal ( control problems in the discrete cases on infinit _horizon optimal )

Authors: Rajab Ali Kamyabi Gol ,

Citation: BibTeX | EndNote

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200130,
author = {Kamyabi Gol, Rajab Ali},
title = {control problems in the discrete cases on infinit _horizon optimal},
booktitle = {دانشكده رياضي - دومين كنفرانس بين المللي رياضيات كاربردي},
year = {2000},
keywords = {infinite_horizon problems ; measure theory ; optimal control ; linear programming},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T control problems in the discrete cases on infinit _horizon optimal
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%J دانشكده رياضي - دومين كنفرانس بين المللي رياضيات كاربردي
%D 2000

[Download]