سي سومين كنفرانس رياضي كشور , 2002-08-30

Title : multiresolution analysis on direct integral of hibert spaces ( multiresolution analysis on direct integral of hibert spaces )

Authors: Rajab Ali Kamyabi Gol ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200134,
author = {Kamyabi Gol, Rajab Ali},
title = {multiresolution analysis on direct integral of hibert spaces},
booktitle = {سي سومين كنفرانس رياضي كشور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T multiresolution analysis on direct integral of hibert spaces
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%J سي سومين كنفرانس رياضي كشور
%D 2002

[Download]