علوم آب و خاک, سال (2002-3)

عنوان : ( بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان )

نویسندگان: رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک حضور کاتیون کلسیم به مقدار زیاد در سیستم تعادلی خاک (محلول وتبادلی) ، همواره واکنشهای شیمیائی فاز محلول وتبادلی خاک را تحت تا ثیر قرار می‌دهد ؛ پدیده تبادل از جمله این واکنشهای شیمیائی است که تاثیر کاتیون دو ظرفیتی کلسیم در آن بسیار مهم می‌باشد ، یکی از تعادلهایی که در سیستم شیمیائی خاکهای آهکی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، تعادل پتاسیم-کلسیم است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل در شیمی و حاصلخیزی خاک و قابلیت استفاده این عناصر بویژه پتاسیم باشد. با توجه به اهمیت موضوع ، تحقیقات زیادی در خاکهای آهکی کشور در این زمینه انجام نشده است.دراین تحقیق که روی تعدادی از خاکهای آهکی شمال خراسان انجام شد ، در مرحله اول رابطه رگرسیونی بین KAR( نسبت جذب پتاسیم ) و EKR (نسبت پتاسیم تبادلی ) در 26 نمونه خاک تعیین شدY=0.02+2.48X R2=0.77))و بدین ترتیب KG (ضریب انتخابی گاپون ) خاکها حدود 48/2 برآورد شد. در مرحله دوم در 14 نمونه خاک اشباع با کلسیم با افزودن غلظتهای مختلف پتاسیم و برقراری تعادل ، رابطه بینEKR و KAR با تقریب بالا برای هرخاک تعیین شد و دامنه مقدارKG در این خاکها بین 21/1 تا 34/3 با ضریب رگرسیونی بالای 91/0بدست آمد. در محدوده خاکهای مورد مطالعه KG در دامنه پتاسیم مورد آزمایش ثابت و تقریباً منطبق با KG حاصل از رابطه بین EKR و KAR در مرحله اول است . معادله پیشنهاد شده در حقیقت بیانگر ارتباط بین پتاسیم محلول و پتاسیم تبادلی است که بر اساس آن می‌توان اثر تغییرات پتاسیم محلول را روی پتاسیم تبادلی در حضور کلسیم و منیزیم به عنوان کاتیونهای غالب در خاکهای آهکی مورد بررسی قرار داد. نهایتاً همبستگی بین PBCK با CEC و CEC ] * KG [ با ضریب رگرسیون بالا ( به ترتیب 75/0R2= و 94/0R2=) تعیین شد .

کلمات کلیدی

, تعادل پتاسیم - کلسیم , KAR , EKR , KG و PBCK
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200144,
author = {خراسانی, رضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {تعادل پتاسیم - کلسیم ، KAR ، EKR ، KG و PBCK},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان
%A خراسانی, رضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2002

[Download]