تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, شماره (61), سال (2003-3) , صفحات (77-105)

عنوان : ( مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو هدف این تحقیق عبارتند از مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهای صنعتی در میان استانهای کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجو همبستگی احتمالی بین سطوح توسعه یافتگی منطفقه ای و تمرکز صنعتی. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مورد نیاز، تکنیک های مختلف آماری و روش مولفه اصلی اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ائلا تمرکز صنعتی در میان استاهای کشور در سال 1375 نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای همبستگی معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

صنعت کارخانه ای / توسعه منطقه ای / تمرکز صنعتی/ تمرکز گرایی / بخش گرایی/ رشد سالاری / قطبی شدن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200156,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2003},
number = {61},
month = {March},
issn = {0039-8969},
pages = {77--105},
numpages = {28},
keywords = {صنعت کارخانه ای / توسعه منطقه ای / تمرکز صنعتی/ تمرکز گرایی / بخش گرایی/ رشد سالاری / قطبی شدن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355
%A سلیمی فر, مصطفی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2003

[Download]