علوم دانشگاه تهران, دوره (28), شماره (2), سال (2002-3) , صفحات (151-165)

عنوان : ( مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژیک )

نویسندگان: امید میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه با استفاده از29 صفت مورفولوژیک(صفات ظاهری و صفات ژنیتالیک درجنس نر و ماده) ساختار کلادیستی17 خانواده از راسته عنکبوتها(Arachnida: Araneae) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است. دراین تحلیل فرضیات کلاسیک همساختی درصفات از دیدگاه فیلوژنتیک مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته‌اند. خویشاوندی فیلوژنتیک این17 تاکسون با به‌کارگیری روشهای کلادیستی عددی(روش سازگاری و پارسیمونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. در کلادوگرام پایانی9 گروه تک نیا(کلاد) نمایان شده‌است و کوتاهترین درخت گزینش شده همبستگی میان تاکسون‌ها را به این شکل نشان می‌دهد: (((((((THERIDIIDAE,LINYPHIIDAE),ARANEIDAE),ULOBORIDAE),(LYCOSIDAE,((SPARASSIDE, PHILODROMIDAE,THOMISIDAE)),((SALTICIDAE, CLUBIONIDAE),(PRODIDOMIDAE, GNAPHOSIDAE))))) ,ERESIDAE),((SCYTODIDAE, PHOLCIDAE), DYSDERIDAE)), ATYPIDAE).

کلمات کلیدی

, کلادیستیک, عنکبوت, تک نیایی, پارسیمونی, همساختی, سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200161,
author = {میرشمسی کاخکی, امید},
title = {مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژیک},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2002},
volume = {28},
number = {2},
month = {March},
issn = {1016-1058},
pages = {151--165},
numpages = {14},
keywords = {کلادیستیک، عنکبوت، تک نیایی، پارسیمونی، همساختی، سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژیک
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2002

[Download]