دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (14), شماره (2), سال (2002-7) , صفحات (159-170)

عنوان : ( برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات. )

نویسندگان: رضا قاضی , عبدالرسول احمدی نبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200173,
author = {قاضی, رضا and احمدی نبی, عبدالرسول},
title = {برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات.},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2002},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-3080},
pages = {159--170},
numpages = {11},
keywords = {برنامه ریزی توان راکتیو، الگوریتم بازپخت فلزات، پخش بار به روش FFDLf ، پیشامدهای احتمالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات.
%A قاضی, رضا
%A احمدی نبی, عبدالرسول
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2002

[Download]