دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (14), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (67-80)

عنوان : ( کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. )

نویسندگان: کاظم عاملی , رضا قاضی , اسد عازمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200174,
author = {عاملی, کاظم and قاضی, رضا and عازمی, اسد},
title = {کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی.},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {کنترل مدلغزشی، کنترل فازی، کنترل تطبیقی، درایو موتور القایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی.
%A عاملی, کاظم
%A قاضی, رضا
%A عازمی, اسد
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]